Algemene Voorwaarden


De Algemene Voorwaarden van van Herk Business Promotions

Download de algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1. Van Herk Business Promotions: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 84151730.
1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met van Herk Business Promotions een Overeenkomst heeft afgesloten.
1.3. Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.4. Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.
1.5. Overeenkomst: iedere Overeenkomst tussen van Herk Business Promotions en Opdrachtgever op grond waarvan van Herk Business Promotions Diensten levert aan Opdrachtgever
1.6. Account: het toegangsrecht tot een gebruikersinterface waarmee Opdrachtgever (bepaalde aspecten van) de Diensten kan beheren en configureren, alsmede de configuratie(s) en de voor Opdrachtgever opgeslagen bestanden zelf.
1.7. Diensten: de producten en/of Diensten die van Herk Business Promotions webdesign aan Opdrachtgever zal leveren krachtens een Overeenkomst.
1.8. Abonnement: de Overeenkomst waarbij één of meer der partijen zich verbindt om gedurende een zekere tijdsperiode continu of steeds opnieuw prestaties te verrichten (bijv. een hostingcontract van 12 maanden).

Met een hoofdletter geschreven termen hebben de betekenis zoals in dit artikel vermeld.

Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering

2.1. Op alle offertes, Overeenkomsten en leveringen van van Herk Business Promotions zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, alsmede de Verwerkersovereenkomst, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Download hier de verwerkersovereenkomst.
2.2. Indien Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn deze voor van Herk Business Promotions alleen bindend indien en voor zover deze door van Herk Business Promotions uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3. van Herk Business Promotions is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar Overeenkomsten.
2.4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de vorm van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 3. Verplichtingen van Herk Business Promotions

3.1. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert van Herk Business Promotions dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

 

Artikel 4. Verplichtingen Opdrachtgever

4.1. Opdrachtgever stelt van Herk Business Promotions steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer.
4.2. Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of verspreiden van erotisch, mp3, warez, racistisch, discriminerend en elk ander materiaal dat wettelijk verboden is. Daarbij staat van Herk Business Promotions het versturen van ongevraagde e-mail (SPAM) niet toe.
4.3. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks van Herk Business Promotions, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.
4.4. Opdrachtgever vrijwaart van Herk Business Promotions van alle juridische claims met betrekking tot de door Opdrachtgever opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke.
4.5. Opdrachtgever zal zich houden aan de Netiquette.
4.6. Zonder toestemming van van Herk Business Promotions is het de Opdrachtgever verboden de door van Herk Business Promotions verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.
4.7. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.
4.8. van Herk Business Promotions heeft het recht geleverde producten en Diensten (tijdelijk)buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, cq niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens van Herk Business Promotions niet na komt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.
4.9. Opdrachtgever is verplicht voldoende materiaal te leveren aan van Herk Business Promotions en haar voldoende medewerking te verlenen, zodat het van Herk Business Promotions mogelijk gemaakt wordt de opdracht naar behoren uit te voeren.
4.10. Het door Opdrachtgever aan van Herk Business Promotions geleverde materiaal bestaat uit direct bruikbare tekst, afbeeldingen, geluid en/of videobeelden in een gangbaar bestandsformaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen van Herk Business Promotions en Opdrachtgever.
4.11. Opdrachtgever verklaart door het aanleveren van materiaal aan van Herk Business Promotions, dat al het door Opdrachtgever aan van Herk Business Promotions verstrekte materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat Opdrachtgever toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door van Herk Business Promotions te laten gebruiken bij de uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever vrijwaart van Herk Business Promotions volledig tegen eventuele aanspraken en/of vorderingen tot schadevergoeding van derden en vrijwaart van Herk Business Promotions ook voor alle door haar in verband met deze aanspraken en vorderingen gemaakte kosten.
4.12. Opdrachtgever levert materiaal tijdig, doch uiterlijk binnen 3 maanden aan. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan van Herk Business Promotions zijn verstrekt, heeft van Herk Business Promotions het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de besproken kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
4.13. Opdrachtgever moet er zorg voor dragen de serverload te beperken tot een normaal verbruik.
4.14. Opdrachtgever verklaart 18 jaar of ouder te zijn. Onder de 18 moet de ouder of voogd ondertekenen.

 

Artikel 5. Offertes

5.1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
5.2. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of Overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft van Herk Business Promotions het recht de prijzen hierover aan te passen.
5.3. Offertes van van Herk Business Promotions zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

 

Artikel 6. Prijzen

6.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
6.2. Alle prijzen op de website, offertes en overige documenten van van Herk Business Promotions zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
6.3. Een samengestelde prijsopgave verplicht van Herk Business Promotions niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
6.4. van Herk Business Promotions heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
6.5. van Herk Business Promotions is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
6.6. Eventuele verzendkosten van producten kunnen wij in rekening brengen.
6.7. van Herk Business Promotions is gerechtigd de gehanteerde tarieven te verhogen indien dit een Abonnement betreft. De Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de betreffende Overeenkomst te ontbinden. Opdrachtgever dient hierbij rekening te houden met een opzegtermijn van 1 (één) maand.
6.8. Indien een prijs is gebaseerd op door de Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens blijken onjuist te zijn, dan heeft van Herk Business Promotions het recht de prijzen hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.
6.9. Prijzen voor een Abonnement worden jaarlijks vooraf betaald. Voor maandelijkse betaling worden administratiekosten van €5,- excl. BTW per maand in rekening gebracht, tenzij anders afgesproken.
6.10.  De door Opdrachtgever gevraagde aanpassingen nadat de website is afgeleverd worden in rekening gebracht voor de Opdrachtgever tegen een uurloon van €59,- excl. BTW, tenzij anders afgesproken.
6.11. Voor overig werk rekent van Herk Business Promotions een uurtarief van €59,- excl. BTW, tenzij anders afgesproken.
6.12. Voor marketing campagnes geldt dat de klikprijzen worden bepaald door de markt. Deze staan niet vast en zijn onderhevig aan vraag en aabod. Het totale marketing budget is opgebouwd uit een budget besteed aan advertenties en een budget voor beheer en optimaliseren, tenzij anders afgesproken. Het advertentietegoed is het maximaal ingestelde maandelijkse bedrag voor de marketing kanalen. Deze zal middels optimalisaties zo nauwkeurig mogelijk worden benaderd.

 

Artikel 7. Levertijd

7.1. De levertijd gaat in op de datum waarop de opdracht door van Herk Business Promotions wordt ontvangen.
7.2. Het door van Herk Business Promotions opgegeven termijn, voor het volbrengen van de werkzaamheden, is indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
7.3. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 8. Wijziging opdracht

8.1. Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.
8.2. Indien van Herk Business Promotions, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de Overeenkomst bekend was, is van Herk Business Promotions gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien de Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.
8.3. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan van Herk Business Promotions een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
8.4. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de Overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
8.5. Opdrachtgever mag haar feedback tot 7 dagen na oplevering van de betrekkelijke dienst geven. Enkel éénmaal feedback zit standaard inbegrepen bij het uitvoeren van de opdracht, mits deze redelijk zijn in het licht van de overeenkomst en betaalde vergoeding.

 

Artikel 9. Rechten van intellectuele eigendom

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij van Herk Business Promotions of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
9.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.
9.3. Het is van Herk Business Promotions toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien van Herk Business Promotions door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

 

Artikel 10. Gebruiksrechten

10.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 verleent van Herk Business Promotions Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur. Opdrachtgever zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, omvat het gebruiksrecht van Opdrachtgever uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren.
10.2. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever gebruikt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
10.3. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden niet aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 

Artikel 11. Domeinnamen en IP-adressen

11.1. Indien is overeengekomen, dat van Herk Business Promotions voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adressen, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
11.2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adressen. Van Herk Business Promotions vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
11.3. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief van van Herk Business Promotions, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
11.4. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van Opdrachtgever en Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Opdrachtgever vrijwaart van Herk Business Promotions tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam van Herk Business Promotions geen bemiddeling heeft verleend.

 

Artikel 12. Opslag- en Datalimieten
12.1. Van Herk Business Promotions kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die de Opdrachtgever mag of feitelijk kan gebruiken in het kader van de Diensten.
12.2. Mocht Opdrachtgever de geldende limieten overschrijden, dan kan van Herk Business Promotions na verzending van ten minste één waarschuwingsbericht aan Opdrachtgever betreffende de overschrijding, het Abonnement van Opdrachtgever eenzijdig omzetten naar een Abonnement waar de opslag en dataverkeer wel binnen past.
12.3. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is overschreden.
12.4. Wanneer een excessieve hoeveelheid dataverkeer wordt veroorzaakt door een oorzaak van buitenaf (zoals bij een denial of service aanval), is van Herk Business Promotions gerechtigd de kosten naar redelijkheid door te belasten naar Opdrachtgever.
12.5. Het Abonnement bevat standaard opslagruimte van 300 MB en standaard dataverkeer van 7 GB tenzij anders afgesproken.

 

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud en rechten

13.1. Zo lang Opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van van Herk Business Promotions.
13.2. In geval Opdrachtgever enige verplichtingen uit de Overeenkomst tegenover van Herk Business Promotions niet nakomt is van Herk Business Promotions zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen, in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de Overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van van Herk Business Promotions op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.
13.3. van Herk Business Promotions behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Van Herk Business Promotions heeft het recht de door de uitvoering van een Overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
13.4. Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom zoals: octrooirechten, modelrecht en auteursrecht toe aan van Herk Business Promotions.
13.5. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, zoals octrooirechten, merkrechten, modelrechten, auteursrechten of potretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor Opdrachtgever.
13.6. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door van Herk Business Promotions tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, ontwerpen, ontwerpschetsen, bronbestanden, en andere materialen of bestanden, eigendom van van Herk Business Promotions, ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

 

Artikel 14. Betalingsvoorwaarden

14.1 Opdrachtgever dient de door van Herk Business Promotions uitgeschreven rekeningen via overmaking te voldoen. Het betalen van de rekeningen dienen ten hoogste 14 dagen na het uitschrijven van de rekening te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.
14.2. Alle door van Herk Business Promotions uit de Overeenkomst met Opdrachtgever voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.
14.3. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
14.4. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
14.5. In bovenstaande gevallen heeft van Herk Business Promotions voorts het recht de Overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van van Herk Business Promotions vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.
14.6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid

15.1. Van Herk Business Promotions aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.
15.2. De totale aansprakelijkheid van van Herk Business Promotions wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 200 Euro.
15.3. Aansprakelijkheid van van Herk Business Promotions voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, daling van omzet, verlies van klanten, verhoogde operationele kosten, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
15.4. Buiten de in artikel 15.2 genoemde gevallen rust op van Herk Business Promotions geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
15.5. De aansprakelijkheid van van Herk Business Promotions wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever van Herk Business Promotions onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en van Herk Business Promotions ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat van Herk Business Promotions in staat is adequaat te reageren.
15.6. U blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor uw eigen data in welke vorm dan ook.
15.7. Indien uw website gebruik maakt van statistieken dient Opdrachtgever een correcte privacy beleid pagina aan te leveren. Van Herk Business Promotions kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het ontbreken hiervan.
15.8. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij van Herk Business Promotions meldt, doch uiterlijk binnen 3 maanden.
15.9. Opdrachtgever vrijwaart van Herk Business Promotions voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door van Herk Business Promotions geleverde zaken, materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, materialen of resultaten.

 

Artikel 16. Overmacht

16.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat van Herk Business Promotions door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van van Herk Business Promotions kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

 

Artikel 17. Contractsluiting

17.1 Opdrachtgever kan de Diensten direct via e-mail, telefonisch contact of persoonlijk contact aanvragen. De Overeenkomst ontstaat op het moment van verzending van de e-mail van van Herk Business Promotions met daarin de bevestiging en acceptatie van de aanvraag. Opdrachtgever kan tevens vrijblijvend een offerte aanvragen. De Overeenkomst ontstaat op het moment van ontvangst van akkoord op de offerte, mits dit plaatsvindt voor de in de offerte genoemde einddatum.
17.2 Gesloten Overeenkomsten zijn definitief.

 

Artikel 18. Duur en opzegging

18.1 De duur van de Overeenkomst is die tijdsspanne die nodig is om de Diensten te leveren. Indien de Overeenkomst een Abonnement is, is deze aangegaan voor een termijn van een jaar.
18.2 Indien een vaste looptijd voor het Abonnement is afgesproken, mag geen van de partijen de Overeenkomst eenzijdig beëindigen voordat de looptijd is verstreken, behalve als er een bijzondere opzeggingsgrond geldt, zoals hieronder nader is omschreven.
18.3 Bij gebreke van tijdige opzegging wordt een Abonnement stilzwijgend verlengd met een termijn gelijk aan de eerste termijn.
18.4 Voor het Website Abonnement geldt een opzegtermijn van 2 maanden.
18.5 Voor een Marketing Abonnement geldt een minimum van 3 maanden en een opzegtermijn van 1 maand, tenzij anders afgesproken.
18.6 van Herk Business Promotions mag de Overeenkomst per direct opschorten of opzeggen indien ten minste één van de volgende bijzondere gronden van toepassing is:
a) Opdrachtgever is in verzuim met betrekking tot een wezenlijke verplichting;
b) Het faillissement van Opdrachtgever is aangevraagd;
c) Opdrachtgever heeft surseance van betaling aangevraagd;
d) De activiteiten van Opdrachtgever worden beëindigd of geliquideerd.
18.7 Indien van Herk Business Promotions de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst, met inbegrip van de aanspraak op betaling voor de Diensten die zijn opgeschort.
18.8 Indien de Overeenkomst wordt beëindigd of ontbonden, zijn de vorderingen van van Herk Business Promotions op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. In geval van ontbinding van de Overeenkomst blijven reeds gefactureerde bedragen voor verrichte prestaties verschuldigd, zonder enige verplichting tot ongedaanmaking. In het geval van ontbinding door Opdrachtgever mag Opdrachtgever uitsluitend dat deel van de Overeenkomst ontbinden dat nog niet door van Herk Business Promotions is uitgevoerd. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, heeft van Herk Business Promotions recht op vergoeding van de schade die daardoor direct en indirect ontstaat.
18.8 Het recht tot opschorting in bovengenoemde gevallen geldt voor alle met Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten gelijktijdig, ook als Opdrachtgever slechts in verzuim is met betrekking tot één Overeenkomst, en onverminderd het recht van van Herk Business Promotions op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

 

Artikel 19. Procedure na beëindiging

19.1 Na beëindiging van de Overeenkomst, als gevolg van opzegging dan wel ontbinding, is van Herk Business Promotions gerechtigd om per direct alle opgeslagen gegevens te wissen of ontoegankelijk te maken en alle Accounts van Opdrachtgever op te heffen. Van Herk Business Promotions is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze gegevens te verschaffen.
19.2 Het wissen van voor Opdrachtgever opgeslagen gegevens gebeurt altijd zonder speciale voorzorgen om het wissen onomkeerbaar te maken.

 

Artikel 20. Geheimhouding

20.1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
20.2. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.
20.3 Van Herk Business Promotions zal geen kennis nemen van gegevens die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de systemen van van Herk Business Promotions, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of van Herk Business Promotions daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel.

 

Artikel 21. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

21.1. van Herk Business Promotions behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
21.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van van Herk Business Promotions of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
21.3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

 

Artikel 22. Slotbepalingen

22.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
22.2. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de Overeenkomst.
22.3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
22.4. Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
22.5. Informatie en mededelingen, inclusief prijsaanduidingen, op de Website zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. In geval van enige inconsistentie tussen de Website en de Overeenkomst prevaleert de Overeenkomst.
22.6. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld Schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bank- of gironummer.

 

 

 

 

superkefjeAlgemene Voorwaarden